ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies
ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies 

Rapture in the poetic language of M. V. Lomonosov and in Menology of Dimitri Rostovsky (to the question of the Church Slavonic substrate of the odic rapture)

DOI:10.30842/alp2306573716325
PDF, 513.05 kb
Sharikhina M. G. Vostorg v poeticheskom yazyke M. V. Lomonosova i v Chetikh Mineyakh Dimitriya Rostovskogo (k voprosu o tserkovnoslavyanskom substrate odicheskogo vostorga). Acta Linguistica Petropolitana. 2020. XVI(3): 816–836.

The article presents a study of the linguistic and stylistic continuity of odic rapture in M. V. Lomonosov’s poetry relative to the Church Slavonic literature of earlier periods (in particular, the Menologion by Dimitry Rostovsky).

The analysis compares the concepts of odic rapture and mystic ecstasy to reveal similarity of their conceptual content and investigate the relationships between the various linguistic ways of expressing these concepts in comparable texts. In particular, the article examined the words vostorg ‘rapture’, voskhitit’ (voskhishchat’) ‘bewilder’, voskhitit’sya (voskhishchat’sya) ‘be bewildered’ and fixed word combinations (for example, voskhishchennyj umom ‘bewildered mind’, um voskhishchayetsya ‘[my] mind is bewildered’, or umnyje, myslennyje ochi ‘mind’s eyes’, umom zrit’ ‘[s/he] sees with [his/her] mind’). In the texts analyzed, these linguistic units have common semantic and stylistic features. They are used to express a special emotional state that is usually accompanied by visions. In this state, the heroes of the Lives and the lyrical hero of odic poetry obtains the ability to see what is hidden from the ordinary eye. Thus, the lexical units analyzed are involved in the expression of oppositions between the sensual and the spiritual, the external and the internal, the visible and the invisible. The Church Slavonic origins of the lexicon of odic delight are emphasized by the fact that M. V. Lomonosov’s non-poetic works use it in meanings characteristic of Church Slavonic together with bright Church slavicisms.

In addition, it was found that a state of mystic ecstasy in the Menologion by Dimitry Rostovsky is generally characteristic of the lives of ascetics. Therefore, the similarity of the linguistic means to express a special emotional state in Lomonosov’s odic poetry and in Dimitri Rostovsky’s Menology raises the question of a connection between the odic style and the ascetic direction in hagiography.

Keywords
Lomonosov, odic poetry, odic rapture, mystic ecstasy, Menologion of Dimitry Rostovsky, furor poeticus, historical lexicology, phraseology
References
Alekseeva 2005
N. Yu. Alekseeva. Russkaya oda: Razvitie odicheskoy formy v XVII–XVIII vekah [Russian ode: The development of the odic form in the XVII–XVIII centuries]. St. Petersburg: Nauka, 2005.
Dorovatovskaya 1911
V. Dorovatovskaya. O zaimstvovaniyah Lomonosova iz Biblii [On the borrowings of Lomonosov from the Bible]. V. V. Sipovskiy (ed.). M. V. Lomonosov. 1711–1911. Sbornik statey [M. V. Lomonosov. 1711–1911. Digest of articles]. St. Petersburg: Ya. Bashmakov i K, 1911. P. 33–65.
Florenskij 1996
P. Florenskiy. «Ne voskhishchenie nepshcheva» [“Who Did Not Consider It Rapture”]. P. Florenskiy. Sochineniya v chetyrekh tomah [Works in four volumes]. Vol. 2. Moscow: Mysl, 1996. P. 143–188.
Korovin 1961
G. M. Korovin. Biblioteka Lomonosova [Lomonosov’s library]. Moscow; Leningrad: USSR Academy of Sciences Publishing House, 1961.
Levitt 2015
M. Levitt. Vizual’naya dominanta v Rossii XVIII veka [The Visual Dominant in Eighteenth-Centry Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2015.
Litvinova 2001
L. V. Litvinova. Asketizm [Asceticism]. Pravoslavnaya enciklopediya [Orthodox Encyclopedia]. Vol. III. Moscow: Church science Centre «Pravoslavnaya enciklopediya», 2001. P. 593–608.
Matveev 2017
E. M. Matveev. K voprosu o bibleyskih i bogosluzhebnyh zaimstvovaniyah u M. V. Lomonosova [On the issue of biblical and liturgical borrowings from M. V. Lomonosov]. Slověne. 2017. No. 1. P. 393–412.
Minin 2015
P. M. Minin. Glavnye napravleniya drevnecerkovnoy mistiki [The main directions of ancient church mysticism]. V. N. Losskiy. Ocherk misticheskogo bogosloviya Vostochnoy Cerkvi. Dogmaticheskoe bogoslovie [Essay on the mystical theology of the Eastern Church. Dogmatic theology]. Moscow: Akademicheskiy proekt; Paradigma, 2015. P. 490–543.
Moiseeva 1971
G. N. Moiseeva. Lomonosov i drevnerusskaya literatura [Lomonosov and Old Russian literature]. Leningrad: Nauka, 1971.
Morozov 1962
A. A. Morozov. M. V. Lomonosov: Put k zrelosti. 1711–1741 [M. V. Lomonosov: The path to maturity. 1711–1741]. Moscow; Leningrad: USSR Academy of Sciences Publishing House, 1962.
Petrov 2004
V. V. Petrov. Ἁρπαγμός i ἅρπαγμα: kriticheskie zamechaniya k state o. Pavla Florenskogo “Ne voskhishchenie nepshcheva (Flp 2:6—8)” [«Ἁρπαγμός and ἅρπαγμα: Critical Comments to Fr. Pavel Florensky’s Article “Who Did Not Consider It Rapture (Phil 2:6—8)”]. Dialog so vremenem. No. 13. 2004. P. 327–334.
Serman 1966
I. Z. Serman. Poeticheskiy stil’ Lomonosova [The poetic style of Lomonosov]. Moscow; Leningrad: Nauka, 1966.
Serman 2002
I. Z. Serman. Neizdannyy konspekt M. V. Lomonosova «Traktata o vozvyshennom» Psevdo-Longina v perevode N. Bualo [Unpublished compendium of M. V. Lomonosov’s “Treatise on the Sublime” Pseudo-Longin translated by N. Boileau]. N. D. Kochetkova (ex. ed.). XVIII vek [XVIII century]. Misc. 22. St. Petersburg: Nauka, 2002. P. 333–346.
Solosin 1913
I. I. Solosin. Otrazhenie yazyka i obrazov Sv. Pisaniya i knig bogosluzhebnyh v stihotvoreniyah Lomonosova [The reflection of the language and images of Holy Scripture and the books of the liturgical in Lomonosov’s poems]. Izvestiya Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Akademii nauk. 1913. Vol. XVIII. Misc. 2. P. 238–293.
Zhivov 1994
V. M. Zhivov. Tserkovnoslavyanskaya literaturnaya traditsiya v russkoy literature XVIII v. i retseptsiya spora «drevnikh» i «novykh» [Church Slavonic literary tradition in Russian literature of the XVIII century and the reception of the dispute of the “ancient” and “new”]. L. A. Sofronova (ex. ed.). Istoriya kultury i poetika [History of Culture and Poetics]. Moscow: Nauka, 1994. P. 62–82.
Keywords
Lomonosov, odic poetry, odic rapture, mystic ecstasy, Menologion of Dimitry Rostovsky, furor poeticus, historical lexicology, phraseology
E-Library.ruScopusCrossRefCyberLeninkaVAKERIH Plus