ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies
ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies 

Possessive constructions of Samburg Komi

DOI:10.30842/alp2306573716314
PDF, 568.85 kb
Pleshak P. S. Posessivnyye konstruktsii v samburgskom komi. Acta Linguistica Petropolitana. 2020. XVI(3): 407–439.

This paper discusses the expression of adnominal possessive relations in Samburg Komi (Izhma dialect, Komi-Zyrian). Possessive relations are considered a part of the scale of different adnominal relations, with splits on that scale being language specific. O ne of the goals of this study is to identify the adnominal relations that pattern with the core possessive (kinship, body part, legal ownership) relations in their encoding. Based on the field data collected in the village of Samburg, I discuss the structural types of possessive constructions that can encode possessive relations in Samburg Komi. I consider such morpho-syntactic properties as case-marking of the dependent component and possessive marking on the head. Another goal of this study is to find out what morpho-syntactic and semantic factors affect the construction choice. Finally, an additional goal is to compare these data to the standard variety of the Komi-Zyrian language. I show that only those relations that involve specific possessors can pattern with core possessive relations in Samburg Komi in terms of their encoding. Possessors can be marked with two types of the genitive case (the first and the second genitive) or with the nominative case. Samburg Komi also has a set of possessive markers that can attach to the head noun (possessum) and express the person and number of the dependent component (possessor). Combinations of these possibilities produce the whole range of possessive constructions. The two main factors influencing the choice of a construction are the animacy of the possessor and the syntactic position of the possessive noun phrase. Possessive marking of the head in Samburg Komi is more obligatory than in the standard Komi. Samburg Komi also has more restrictions on possessor marking. For instance, the only possible marking for specific possessors in non-oblique noun phrases is that by the genitive. Moreover, I show that one of the possessive markers (poss.3pl) undergoes an interesting functional change: its functions shift from encoding the plurality of the possessor to the encoding of the plurality of the possessum.

Keywords
Komi language, possessive constructions, semantic relations, syntactic position of NP, language change
References
Biryuk 2005
O. L. Biryuk. Morfosintaksicheskie kriterii vydeleniya poslelogov v uralskikh yazykakh [Morphosyntactic criteria for identifying postpositions in the Uralic languages]. Graduate work. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2005.
Biryuk et al. 2010
O. L. Biryuk, E. V. Kashkin, A. I. Kuznetsova, M. N. Usacheva. Slovar muzhevskogo govora izhemskogo dialekta komi-zyryanskogo yazyka [Dictionary of the Muzhi variety of the Izhma dialect of the Komi-Zyryan language]. Yekaterinburg: Basko, 2010.
Brykina, Sudobina 2005
M. M. Brykina, A. N. Sudobina. Posessivnye pokazateli v roli diskursivnykh markerov (na materiale nekotorykh uralskikh yazykov) [Possessive suffixes as discursive markers (based on some Uralic languages)]. Chetvertaya tipologicheskaya shkola (21–28 sentyabrya 2005 g., Erevan) [Fourth typological school (21–28 September 2005, Yerevan)]. Moscow: Russian State University for the Humanities Press, 2005. P. 98–101.
Bubrikh 1947
D. V. Bubrikh. Erzya-mordovskaya grammatika. Minimum [Erzya-Mordovian grammar. Minimum]. Saransk: Mordovian Book Publishing House, 1947.
Bubrikh 1955
D. V. Bubrikh. Sovremennyy komi yazyk [Modern Komi language]. Pt. 1. Fonetika. Leksika. Morfologiya [Phonetics. Vocabulary. Morphology]. Syktyvkar: Komi Book Publishing House, 1955.
Edygarova 2010
S. Edygarova. Kategoriya posessivnosti v udmurtskom yazyke [The category of possessivity in the Udmurt language]. Candidate thesis. Tartu: Tartu University, 2010.
Feoktistov 1963
A. P. Feoktistov. Kategoriya prityazhatelnosti v mordovskikh yazykakh [The category of possessivity in Mordovian languages]. Saransk: Mordovian Book Publishing House, 1963.
Grashchenkov 2006
P. V. Grashchenkov. Sintaksis i tipologiya genitivnoy gruppy [Syntax and typology of the Genitive Phrase]. Candidate thesis. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2006.
Kashkin 2008
E. V. Kashkin. Posessivnoe sklonenie v muzhevskom govore izhemskogo dialekta komi-zyryanskogo yazyka [Possessive declension in the Muzhi variety of the Izhma dialect of the Komi-Zyryan language]. Nauchnyy vestnik YaNAO. 2008. Iss. 6 (58). P. 33–46.
Kokla 1963
P. Kokla. Possessiivsuffiksid mari keeles. Väitekiri filoloogiakandidaadi teadustiku kraadi taotlemiseks. Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia. Keele ja Kirjanduse Instituut Press, 1963.
Kolpakova 1988
N. N. Kolpakova. Posessivnost v vengerskom yazyke [Possessivity in Hungarian]. Author’s abstract of candidate thesis. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 1988.
Koptjevskaja-Tamm 2002
M. Koptjevskaja-Tamm. Adnominal possession in the European languages: form and function. Sprachtypologie und Universalienforschung. 2002. No. 55. P. 141–172.
Koptjevskaja-Tamm 2003
M. Koptjevskaja-Tamm. Possessive noun phrases in the languages of Europe. F. Plank (ed.). Noun Phrase Structure in the Languages of Europe. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2003. P. 621–722.
Koshkareva et al. 2017
N. B. Koshkareva, E. V. Kashkin, Yu. B. Koryakov, O. A. Kazakevich, S. I. Burkova, N. A. Muravev, E. M. Budyanskaya. Dialektologicheskiy atlas uralskikh yazykov, rasprostranennykh na territorii Yamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga [Dialectological atlas of the Uralic languages spoken in the Yamal-Nenets Autonomous District]. Kaliningrad: Rost-Doafk, 2017.
Kuznetsova 2003
A. I. Kuznetsova. Kumulyatsiya grammaticheskikh znacheniy v agglyutinativnykh pokazatelyakh: deykticheskie funktsii posessiva v uralskikh yazykakh [Cumulation of grammatical meanings in agglutinative markers: deictic functions of the possessive in the Uralic languages]. P. Suikhonen, B. Comrie (eds.). Mezhdunarodnyy simpozium po deykticheskim sistemam i kvantifikatsii v yazykakh Evropy i Severnoy i Tsentralnoy Azii [International symposium on deictic systems and quantification in languages spoken in Europe and North and Central Asia]. Collection of papers. Izhevsk: Institute for Computational Research, 2003. P. 249–259.
Ludykova 2010
V. M. Ludykova. Imya prilagatelnoe v sintaksise agglyutinativnykh yazykov: funktsionalno-kommunikativnyy aspekt [Adjective in the syntax of agglutinative languages: functional-communicative aspect]. Syktyvkar: Syktyvkar State University, 2010.
Mark 1925
J. Mark. Die Possessivsuffixe in den uralischen Sprachen (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia. Vol. 54). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1925.
Nekrasova 2002
G. A. Nekrasova. Sistema l-ovykh padezhey v permskikh yazykakh: proiskhozhdenie i semantika [The system of l-cases in Permian languages: origin and semantics]. Syktyvkar: Komi Scientific Center of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 2002.
Nichols 1988
J. Nichols. On alienable and inalienable possession. W. Shipley (ed.). In honor of Mary Haas. Berlin: Mouton de Gruyter, 1988. P. 557–609.
Nikolaeva 2003
I. Nikolaeva. Possessive affixes as markers of information structuring: Evidence from Uralic. P. Suikhonen, B. Comrie (eds.). Mezhdunarodnyy simpozium po deykticheskim sistemam i kvantifikatsii v yazykakh Evropy i Severnoy i Tsentralnoy Azii [International symposium on deictic systems and quantification in languages spoken in Europe and North and Central Asia]. Collection of papers. Izhevsk: Institute for Computational Research Press, 2003. P. 130–145.
Pleshak 2015
P. S. Pleshak. Ierarkhiya odushevlennosti i vybor posessivnoy konstruktsii v mokshanskom yazyke [Animacy Hierarchy and Choice of Possessive Construction in Moksha]. E. A. Lyutikova, A. V. Tsimmerling, M. B. Konoshenko (eds.). Tipologiya morfosintaksicheskikh parametrov. Materialy Mezhdunarodnoy konferentsii “Tipologiya morfosintaksicheskikh parametrov 2014” [Typology of morphosyntactic parameters. Materials of the International conference “Typo­logy of morphosyntactic parameters 2014”]. Iss. 1. Moscow: Sholokhov Moscow State University for the Humanities Press, 2015. P. 146–164.
Pleshak 2016
P. Pleshak. Adnominal possessive constructions in Mordvin, Mari and Permic. Talk at 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 31.08–03.09.2016, University of Naples Federico II, Naples.
Sazhina 2005
N. Sazhina. Possessiivsuse väljandamise viisid tänapäevase eesti ja sürjakomi keeles. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, 2005.
Sidorov 1945
A. S. Sidorov. Prinadlezhnostno-ukazatelnye suffiksy v komi yazyke [Possessive-deictic suffixes in the Komi language]. Candidate thesis. Syktyvkar: Komi base of USSR Academy of Sciences, 1945.
Silverstein 1976
M. Silverstein. Hierarchy of Features and Ergativity. R. M. W. Dixon (ed.). Grammatical Categories in Australian Languages. Canberra: Australian National University, 1976. P. 112–171.
Simonenko 2014
A. Simonenko. Microvariation in Finno-Ugric possessive mar­kers. H.-L. Huang, E. Poole, A. Rysling (eds.). Proceedings of the 43rd annual meeting of the North East Linguistic Society. Vol. 2. Amherst: University of Massachusetts, 2014. P. 127–140.
Simonenko, Leontev 2012
A. P. Simonenko, A. P. Leontev. Morfo-sintaksis imennogo kompleksa v finno-permskikh yazykakh: analiz v ramkakh programmy minimalizma [Morpho-syntax of the noun complex in Finno-Permian languages: analysis within the framework of the minimalism program]. A. I. Kuznetsova et al. (ed). Finno-ugorskie yazyki: Fragmenty grammaticheskogo opisaniya. Formalnyy i funktsionalnyy podkhody [Finno-Ugric languages: Fragments of a grammatical description. Formal and functional approaches]. Moscow: Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi, 2012. P. 262–339.
Keywords
Komi language, possessive constructions, semantic relations, syntactic position of NP, language change
E-Library.ruScopusCrossRefCyberLeninkaVAKERIH Plus