ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies
ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Transactions of the Institute for Linguistic Studies 

Borrowed phraseology in Shughni

DOI:10.30842/alp2306573714109
PDF, 298.65 kb
Alamshoyev Sh. M. Inoyazychnaya frazeologiya v shugnanskom yazyke. Acta Linguistica Petropolitana. 271.
The Shughni phraseological units include common-Iranian, indigenous-Shughni, borrowed phraseological units, phraseological calques and semi-calques. The vocabulary of the phraseologisms comprises borrowed words of Turkish, Arabic and Russian origin, which are phonetically, grammatically and semantically adapted in the language. As a result native-Shughi words and phrases are modified or superseded.
Keywords
phraseologicalunits, calque, semi-calque, loanwords, common-Iranian phraseologisms
References
Аламшоев 2002
M. M. Alamshoev Otraslevoi slovar' shugnanskogo iazyka (zhivotnovodstvo) [A specialized dictionary of Shugni language (cattle-breeding)]. St. Petersburg: Nauka, 2002
Аламшоев 2007
M. M. Alamshoev. Shugnanskaia zhivotnovodcheskaia leksika v etnolingvisticheskom i sravnitel'no-istoricheskom osveshchenii [Shughni livestock vocabulary in ethno-linguistic and comparative-historical interpretation]. Dushanbe: Institut gumanitarnykh nauk AN RT, 2007
Аламшоев, Карамшоев 2000
M. M. Alamshoev, D. Karamshoev. Khuǧnůni ziv — grammatika shugnanskogo iazyka na shugnanskom iazyke [Shughni grammar in Shughni language]. Khorugh: Pamir, 2000
Голева 2006
G. S. Goleva. Frazeologicheskaia sistema sovremennogo persidskogo iazyka [Phraseological system of the Modern Persian language]. Moscow: Muravei, 2006
Давлатмирова 2004
M. B Davlatmirova. Osobennosti arabskikh zaimstvovannykh slov v iazykakh shugnano-rushanskoi gruppy v sravnitel'no-sopostavitel'nom osveshchenii [Features of Arabic borrowed words in the languages of the Shugnan-Rushan group in comparative interpretation]. PhD Thesis. Dushanbe: Tadzhikskii gosudarstvennyi universitet, 2004
Карамшоев 1972
D. Karamshoev. O spetsifike zaimstvovannykh slov v pamirskikh iazykakh [On the specifity of the borrowed words in Pamir languages] // Zabonkhoi pomiri va fol'klor. Dushanbe: Donish, 1972. S. 83‒97
Карамшоев 1988, 1991, 1999
D. Karamshoev. Shugnano-russkii slovar' [Sughni-Russian dictionary]. Moscow: Nauka, Part 1, 1988; Part 2, 1991; Part 3, 1999
Маджидов 1966
Kh. Madzhidov. Nekotorye voprosy frazeologii sovremennogo tadzhikskogo iazyka [Some issues of the modern Tajik phraseology] // Sbornik rabot aspirantov (Tadzhikskii universitet) 4, 1966. S. 75–91
Маджидов 1982
H. Madzhidov. Frazeologiiai zaboni hozirai tojik [Phraseological system of the modern Tajik language]. Dushanbe: Irfon, 1982
Маджидов 1995
Kh. Madzhidov. Frazeologicheskaia sistema sovremennogo tadzhikskogo literaturnogo iazyka [Phraseological system of the Modern Tajik language]. PhD Thesis. Dushanbe, Tadzhikskii gosudarstvennyi universitet, 1995
Мирзоев, Карамова 2014
Sh. Mirzoev, I. Karamova. Kratkii slovar' frazeologicheskikh edinits shugnanskogo iazyka i ikh ekvivalenty v russkom iazyke [The concise dictionary of Shughni phraseological units and their equivalents in the Russian langauge]. Khorugh, 2014
Пейсиков 1973
L. S. Peisikov. Ocherki po slovoobrazovaniiu persidskogo iazyka [Essays on phraseology of the Persian language]. Moscow: Izdatel'stvo MGU, 1973
Рубинчик 1981
Iu. A. Rubinchik. Osnovy frazeologii persidskogo iazyka [The Outlines of the Persian phraseology]. Moscow: Nauka, 1981
Фозилов 1963, 1964
M. Fozilov. Farhangi iborahoi rekhta [Dictionary of the Idioms of the Modern Tajik language]. Dushanbe: Donish, T. I, 1963; T. II, 1964
Шанский 1996
N. M. Shanskii. Frazeologiia sovremennogo russkogo iazyka [Phraseology of the modern Russian language]. St. Petersburg: Specialnaya literatura, 1996
Keywords
phraseologicalunits, calque, semi-calque, loanwords, common-Iranian phraseologisms
E-Library.ruScopusCrossRefCyberLeninkaVAKERIH Plus