ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Труды Института лингвистических исследований
РУСENG
ISSN: 2306-5737E-ISSN: 2658-4069
Acta Linguistica Petropolitana
Труды Института лингвистических исследований 
РУСENG

Темы и методологические подходы в сербской диалектологии первых двух десятилетий XXI века

DOI:10.30842/alp230657371927593
PDF, 338.54 кб
Милорадович С. Темы и методологические подходы в сербской диалектологии первых двух десятилетий XXI века. Acta Linguistica Petropolitana. 75–93.

В статье дан обзор публикаций, исследовательских направлений и методологических подходов в сербской диалектологии в первые два десятилетия XXI века. Представлены монографические издания, диалектные словари общего и специального типа и публикации, содержащие лингвистические карты. Также рассматриваются исследования диалектного синтаксиса, балканской этнокультурно-лингвистической проблематики и наиболее крупные достижения в области исследования городской речи.

Ключевые слова
сербская диалектология, монографические описания, диалектная лексикография, лингвистическая география, методологические подходы
Литература
Ивић 1994
П. Ивић. Целокупна дела. Књ. 3. Српскохрватски дијалекти. Њихова структура и развој. Прва књига: Општа разматрања и штокавско наречје. Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1994.
Јуришић, Марковић 2016
М. Јуришић, Ј. Марковић. Прилог библиографији призренско-тимочких говора од 1992. до 2014. године // Ј. Марковић (ур.). Александар Белић — 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника. Ниш: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, 2016. С. 127–185.
Марковић 2015
Б. Марковић. Сто десет година Српског дијалектолошког зборника (1905–2015) — библиографија // Српски дијалектолошки зборник. 2015. Књ. 62. С. 327–349.
Милорадовић 2015
С. Милорадовић. Синтакса падежа у српској дијалектологији — степен испитаности и теоријско-методолошки приступи // Љ. Поповић, С. Милорадович 91 Д. Војводић, М. Номаћи (ур.). У простору лингвистичке славистике. Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2015. С. 515‒533.
Милорадовић 2017
С. Милорадовић. Лингвистичка географија у Србији — језички записи на картама и њихово читање // Јужнословенски филолог. 2017. Књ. 73. Св. 3‒4. С. 113‒135. DOI: 10.2298/JFI1702009A.
Недељков, Марковић 2015
Љ. Недељков, Б. Марковић. Дијалекатска лексикографија штокавског наречја (од 1818. до 2014. године) — библиографија // Српски дијалектолошки зборник. 2015. Књ. 62. С. 247–326.
Павловић 2006
С. Павловић. Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености. Нови Сад: Матица српска, 2006.
Пипер 2018
П. Пипер. Прилози историји српске лингвистичке славистике. Друга половина ХХ века. Београд: Чигоја штампа, 2018.
Реметић 2009
С. Реметић. Над шћакавизмом Никшићке висоравни // Славистика. 2009. Књ. 13. C. 372–378.
Реметић 2015
С. Реметић. Језичка и дијалекатска интерференција и вера // Исходишта. 2015. № 1. С. 391–401.
Реметић 2017
С. Реметић. Српска дијалектологија јуче, данас и сутра // Јужнословенски филолог. 2017. Књ. 73. Св. 3‒4. С. 85–112.
Реметић 2018
С. Реметић (ур.). Павле Ивић. Целокупна дела Х/2. Расправе, студије, чланци 2. О дијалектологији. Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2018.
Ћупић 1996
Д. Ћупић. Дијалекти // М. Радовановић (ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски језик САНУ; Службени гласник, 1996. С. 159–170.
ELZ
Dijalektologija // J. Šentija (ur.). Enciklopedija Leksikografskog zavoda. Sv. 2. Castelo — Firenzuola. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ, 1956.
Ivić 2005
P. Ivić. Dialects // W. E. Preece, P. W. Goetz (eds.). The New Encyclopaedia Britannica. 15th edn. (1974–2012). Macropaedia: Knowledge in Depth. Vol. 22. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc., 2005. P. 551–553.
Ключевые слова
сербская диалектология, монографические описания, диалектная лексикография, лингвистическая география, методологические подходы
E-Library.ruScopusCrossRefКиберЛенинкаВАКERIH Plus